За ВСУ

vsu_otkrivane

         Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 27 докторски програми.

         Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

                 Интересът към дистанционното обучение на ВСУ  е огромен. Дистанционната форма на обучение е подходяща за хора, които са в чужбина или живеят и работят на отдалечено от университета място. Тази форма пести време и пари, но не отстъпва по качество на учебния процес в традиционните форми на обучение. Дистанционната форма е подходяща за хора, които работят или имат малки деца и не могат да посещават учебните занятия на точно определено място и в точно определено време. Сега те могат да учат и работят едновременно, да получат образование или да продължат в по-висока степен, без значение къде живеят. Обучението се провежда в интернет-базираната система. Чрез нея се организира и провежда дистанционното обучение. Тя съдържа интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали, задачи и тестове. При организиране и провеждане на дистанционна форма на обучение за придобиване на образователна степен учебните материали и ресурсите за самоподготовка, както и онлайн консултации се осигуряват чрез системата. Студентите разполагат с графици, в който виждат изучаваните от тях предмети със съответните преподаватели и контактите с тях. По време на семестъра се изготвят изпитните графици, които се поместват в платформата. За всеки студент спрямо изучаваните от него предмети се определят датите на тестовете. Те са маркират в персоналния му календар в платформата, което му напомня, кога са изпитите.

         Студентите на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“ с предимство се включват към програмите за допълващо и надграждащо обучение по „Еразъм+“; програмите за платено стажуване в български и партньорски немски организации; безплатни езикови и професионални обучения с ваучери и т.н.

         Обучението на младите хора и студентите е съобразено с потребностите и изискванията на местния бизнес, държавната администрация, частните бизнес инициативи. За служителите в институции ще има специални обучения за повишаване на квалификацията им и подобряване качеството на административното обслужване на гражданите.