• УЧЕБЕН ПЛАН
  за обучение по Английски език – А1/А2/B1
  • от 19.01.2023 до 11.05.2023
  • Финален тест: 4 часа
  • Форма на обучение: хибридна: присъствена, вечерна/дистанционна, с отдалечен достъп/ със самостоятелни индивидуални аудио лекции.
  Преподаватели: Гергана Николова; Мая Николова
  Завършеното обучение се удостоверява със сертификат

  ПРОГРАМА по английски език A1 ELEMENTARY
  След завършване на обучението обучаваният трябва
  да знае:
  • да разпознава английска реч;
  • основни граматически правила;
  • основни лексикални правила;
  • основни морфологични правила;
  • основни синтактични правила;
  • основни пунктуационни правила;
  • характерни особености при комуникация с англоговорящи.
  да може:
  при слушане да разбира познати думи и често употребявани изрази, свързани с личността и семейството;
  да чете прости изречения в плакати, каталози ;
  да общува чрез прости въпроси и кратки отговори по познати теми , може да използва прости изрази и изречения, за да опише мястото, където живее, и хората, които познава;
  да напише кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка), да попълни личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр).

  ПРОГРАМА по английски език A2 PRE-INTERMEDIATE
  След завършване на обучението обучаваният трябва да може:
  при слушане да разбира най- често срещани употребявани думи и изрази свързани с личността и семейството, покупки, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в кратки обяви и съобщения;
  да чете кратки и прости текстове, открива определена информация в текстове като реклами, проспекти, менюта, разписания, писма;
  да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики;
  да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, условията си на живот, образование и работа в сегашно и минало време;
  да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност.
  Обучението започва с входящ тест и завършва с изходящ тест

  ПРОГРАМА по английски език B1 INTERMEDIATE
  След завършване на обучението обучаваният трябва да може:
  при слушане може да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, училището, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми
  да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в лични писма.
  да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието
  да разкаже преживявания и събития, мечтите, надеждите или целите си, може накратко да посочи причини и да даде обяснения за мненията или намеренията си, да разкаже случка, книга или филм и да изрази отношението си.
  да напише лесен свързан текст по теми, които са познати или лични писма, за да опише преживени случки и впечатления.

 • Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.