БАКАЛАВРИ

priem

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ“
Професионално направление „Администрация и управление“
Бизнес администрация и мениджмънт (редовно, задочно, дистанционно)

Публична администрация и мениджмънт (задочно, дистанционно)

Професионално направление „Икономика“
Международни икономически отношения (редовно, задочно, дистанционно)

Финанси и счетоводство (редовно, задочно, дистанционно)

Международен бизнес на английски език (редовно) ENG BI

Професионално направление „Информатика и компютърни науки“
Информатика и компютърни науки (редовно, дистанционно) ENG
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Професионално направление „Право“
Специалност „Право“ (редовно, задочно)
Професионално направление „Психология“
Психология (редовно, задочно)
Професионално направление „Национална сигурност“
Защита на националната сигурност (редовно, задочно)

Защита на националната сигурност (задочно) Организация и управление на националната сигурност – съвместно обучение с УниБИТ град София

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (редовно, задочно)

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
Специалност „Архитектура“ (редовно) ENG

Специалност „Интериорен дизайн“ (редовно, задочно)

Специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (редовно, задочно) ENG

Специалност „Водоснабдяване и канализация“ (задочно)

Специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“ (задочно)

Професионално направление „Изобразително изкуство“
Моден дизайн (редовно, задочно)

Специалност „Графичен дизайн“ (редовно, задочно)

Професионално направление „Музикално и танцово изкуство“
Хореография – Български народни танци (редовно, задочно)

Хореография – Съвременен танцов театър (задочно)

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ (след завършено средно образование)

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS

Прием на документи: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ 2 А, ет.2, стая 206; тел:  0887 359 730;   0888 181 661; официален представител: доц., д-р  Бойко Соколовски