Графичен дизайнер

Възможности за реализация и учебен план

            Графичният дизайнер е високо квалифициран специалист по една от най-търсените и най-добре платени професии, както в страната, така и по света. Тази професия дава много, но и изисква много от хората, които я упражняват – художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, развито визуално въображение. Същевременно професията на графичния дизайнер доставя огромно удоволствие и естетическо удовлетворение на тези, които я упражняват.

Основна цел на специалността „Графичен дизайн“ е да осигури на своите възпитаници европейско равнище на обучение. студентите ще изучат в детайли изискванията и стандартите на графичния дизайн в България, които ще им осигурят конкурентоспособност на международния трудов пазар. Програмата включва специфична теоретична и практическа подготовка по технологията на различните типове графични изкуства. Включените курсове ще развият умения за пълноценно ползване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн. Учащите ще получат още и богати теоретични познания от сферата на икономиката, които ще разширят възможностите им за бъдеща професионална реализация и ще подобрят професионалните им качества. За практическата подготовка по специалността колежът е организирал посещения на фирми, работещи със специалисти графични дизайнери.

Компетенции

След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, колежанинът придобива редица компетенции. Той ще:

 • Познава и умее да ползва пълноценно най-новите графични системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения в издателската дейност;
 • Може да прилага в практиката получените знания по история на буквите и печатарските практики за осъществяване на свързванията;
 • Притежава нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете
 • Познава и прилага всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop
 • Може да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете
 • Използва програми като InDesign за дизайн и оформление на страници в издателската дейност
 • Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET

Професионална реализация

След завършване на специалността „Графичен дизайн“, студентите ще могат да се реализират на трудовия пазар като графични дизайнери в сферата на рекламата и издателската дейност, както и в много други предприятия, чието производство задължително изисква графичен дизайн на крайните продукти, от който в голяма степен зависи успешната им реализация на пазара.

УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление:Аудиовизуални изкуства и техники; производство на медийни продукти      Код: 213       
Професия:Графичен дизайнерКод:  213070 
Специалност:Графичен дизайнКод:   2130701
Степен на професионална квалификациятретаІІI
Ниво на квалификация по НКР4
Ниво на квалификация по ЕКР4
Срок на обучение:до 1,5 години
Общ брой часове:960
от които:
брой часове по теория:     440 уч. часа
брой часове по практика:     520 уч. часа
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Входящо минимално образователно равнище:Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование  

гр. Кюстендил, 2024 год.

Настоящият примерен учебен план и учебните програми по отделните предмети/модули от него са разработени:

 • (ДОС) за придобиване квалификация по професията „Графичен дизайнер“, или проект, приет от УС на НАПОО, 2019 г.;

по ДОИ за придобиване на квалификация по професии, публикувани в ДВ до 2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕНЕТО
ЗНАНИЯУМЕНИЯКОМПЕТЕНТНОСТИ
След завършване на професионалното обучение по професията, обучаваният трябва да знае основните термини в областта на графичният дизайн и предпечатна подготовка – векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения, текстообработка – предпечат на издания, комбиниращи изображения и текст; принципите на работа в областта графичен дизайн. За започването на модула е необходимо обучаемите да имат много добра компютърна грамотност, познания за комбиниране на цветовете и графичните форми. В случай, че тези познания липсват, обучението може да започне с модул начална компютърна грамотностСлед завършване на професионалното обучение по професията, обучаваният трябва да има придобити умения да работи в среда на Windows, да работят както с персонален компютър, така и с Macintosh. Да създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения, текстообработка- предпечат на издания, комбиниращи изображения и текст; да създава цветоотделки, да смесва обекти и линии, да ги подрежда в равнината и един спрямо друг, да борави с тримерни ефекти, да управлява и редактира текст, шрифтове да подготвя проекта си за принтиране и експониране, да използват готови обекти от предишни проекти, да създава фирмено лого, да оптимизира изображенията  1. Спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 2. Спазва изискванията на трудовото законодателство. 3. Използва устройствата и програмите от дадена компютърна система. 4. Познава основите на графичния дизайн. 5. Създава дизайн на мултимедийни продукти. 6. Създава различни видове печатни и електронни публикации. 7. Създава рекламни материали. 8. Създава дизайн на интернет сайт.
 1. “, вариант Б16.
 2. степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.
 3. степен се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация номенклатурен № 3-54, съгласно т. 19 от приложение № 4 към чл. 31 на  Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
 1.  Пояснителни бележки:

Центърът за професионално обучение разполага с оборудвани учебни кабинети и компютърна зала за провеждане на теоретичното обучение и обособени учебни места в база наета под наем за провеждане на практическото обучение. Обучението се провежда по предварително утвърден от директора на центъра график. Методите за обучение са съобразени с възрастовата група, проверката и оценката на постигнатите резултати се осъществява съгласно разпоредбите на нормативните документи и изискванията заложени в правилника за устройството и дейността на центъра.

май 29, 2024

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.